facebook
regulamin

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Megafit

§ I. Sprawy organizacyjne:

 1. W zajęciach i treningach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę.
 2. Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 3. Karnet jest imienny i jest jednocześnie dowodem wpłaty. Duplikat karnetu zgubionego lub zmienianego z winy klienta będzie kosztował 5 PLN. Karnet jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet jest tylko ważny w terminie na nim określonym.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć należy pozostawić karnet u pracownika Megafit na recepcji. Brak karnetu lub nie uiszczenie jednorazowej opłaty uniemożliwia wzięcie udziału w zajęciach. Po zakończeniu zajęć należy odebrać karnet z recepcji.
 5. Pracownik Megafit ma prawo prosić o przedstawienie karnetu obowiązującego w danym miesiącu, pomimo iż liczba wejść w karnecie została już wykorzystana.
  Należy przechowywać karnet do końca pierwszego tygodnia miesiąca następnego.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prozdrowotnych, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami.
 7. W wypadku udokumentowanej choroby lub innych zdarzeń losowych należy niezwłocznie poinformować pracownika Megafit telefonicznie, mailowo o rezygnacji z karnetu lub odrobienia zajęć w pierwszym tygodniu następnego miesiąca (liczba odrabianych zajęć nie może przekroczyć dwóch godzin).
 8. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć można pozostawić u pracownika Megafit. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Megafit nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za zgubiony kluczyk od szafki zostanie pobrana kara umowna w wysokości 50 PLN.
 10. Megafit przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez zamieszczenie informacji na stronie www lub poprzez kontakt telefoniczny, mailowy.
 11. Klienci posiadający karnet, w przypadku spóźnienia powyżej 10 minut nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 12. Zajęcia grupowe, zamieszczone w planie zajęć odbywają się od 2 osób, "piątkowe" warsztaty od 10 osób.

§ II. Korzystanie z usług Megafit:
Klient Megafit zobowiązany jest:

 1. Używać podczas zajęć obuwie przeznaczone do ćwiczeń, sportowe (inne od tego, w którym przyszedł). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń (istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika - koszt 2 PLN). Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach.
 3. Do poinformowania pracownika Megafit o stanie swojego zdrowia poprzez wypełnienie ankiety, w sytuacji w której wyraża chęć wzięcia udziału w zajęciach (po raz pierwszy).
 4. Do przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm i zasad.
 5. Używać sprzętów do ćwiczeń będących własnością Megafit zgodnie z instrukcją pracowników Megafit.
 6. Stosować się do instrukcji oraz komend wydawanych przez pracowników Megafit.
 7. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 8. Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług przez innych Klientów lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia jak również zniszczenia pomieszczeń, w których świadczone są usługi Megafit.
 9. Do nie spożywania alkoholu, posiłków, przekąsek, cukierków, gum do żucia itp. i nie palenia podczas zajęć oraz na terenie, na którym są świadczone usługi Megafit.
 10. Do informowania pracownika Megafit o nagłej niedyspozycji bądź chęci opuszczenia zajęć w trakcie ich trwania.
 11. Do zdejmowania biżuterii na czas trwania zajęć.

§ III. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie uwagi dotyczące świadczenia usług jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie lub ustnie pracownikom Megafit.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren, na którym świadczone są usługi Megafit.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak sprzęt audio itp.
 4. Osoba, która wykupuje karnet lub uczestniczy w zajęcia za opłatą jednorazową zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.